วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

นิยามของความเร็วและความเร่ง

สรุป
คริปนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับการเครื่อนที่ในแนวตรง โดยใช้เวลาและระยะทาง ใช้สูตรโดยการใช้ ผลต่างของระยะทางตั้งหารด้วยผลต่างของเวลาซึ่งผลที่ได้ออกมาก็จะได้เป็นความเร็วเฉรี่ย แต่ไม่ใช่ความเร็วในขณะใดขณะหนึ่ง
ควาเร็วชั่วขณะ คือ อนุพันธ์ตำแหน่งเทียบกับเวลา
อัตราเร็ว คือ ค่าสำบูรณ์ของความเร็ว เนื่องจากการเครื่อนที่ในแนวเส้นตรงจะมีการเครื่อนที่ในการปรับทิศทาง ก็อาจมีเครื่องหมายบางครั้งเป็นบวก บางครั้งเป็นลบ บางครั้งเป็นศูนย์ มีค่าเป็นเวกเตอร์
ความเร่ง คือ อนุพันธ์ของความเวเทียบกับเวลา เช่น ณ เวลา t ใดๆ ถ้าเราอยากหาความเร่ง ก็หาได้โดย หาอนุพันธ์ของ v ส่วน t เทียบกับเวลา

1 ความคิดเห็น: